تمدید مهلت ارسال مقالات
1397/08/08

پژوهشگران محترم می توانند مقالات خود را تا تاریخ ۹ آذرماه ۱۳۹۷ به کنفرانس ارسال نمایند. این تاریخ غیر قابل تمدید می باشد.