کمیته علمی

 

کمیته علمی و داوری اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و حسابداری برلین آلمان متشکل از اساتید برجسته دانشگاهی از کشورهای امریکا و آلمان می‌باشند.